จำนวน: 1 อัตรา

ลักษณะงาน
– ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนากรอบการจำแนกความเสี่ยงไม้
– กำหนดเกณฑ์การจำแนกความเสี่ยงไม้
– รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจำแนกความเสี่ยงไม้
– วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำรายงานสรุปผล

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– มีประสบการที่เกี่ยวกับด้านป่าไม้หรืออุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปี
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านป่าไม้ของประเทศไทย
– สามารถทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้

ส่ง CV มาที่: อีเมล sasinat@fti.or.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณศศินา เถียรพรมราช

โทรศัพท์ 02-345-1230 หรือ 1288