เนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน – ข้อกำหนด มาตรฐานเลขที่ มตช.14061-2566 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ตามวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป และยกเลิกมาตรฐานเดิม (มอก.14061 เล่ม 1-2559) นั้น
ทั้งนี้ สำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจ ในฐานะคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 4 การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน จึงกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยน (Transition Period) 3 ปี นับจากวันที่มีการประกาศใช้ โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาปรับเปลี่ยนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ https://service.tisi.go.th/tisi-standard-shop/item/nac/118