สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ Thailand Forest Certification Council : TFCC

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ Thailand Forest Certification Council : TFCC ดำเนินการปรับเปลี่ยนเอกสารทางเทคนิค โดยมีรายการปรับเปลี่ยน ดังนี้

TFCC standards and requirement (SD)
▪︎ TCAS 14061-2566, Sustainable Forest Plantation Management – Requirements
▪︎ PEFC ST 2001, PEFC Trademarks Rules – Requirements
▪︎ TFCC SD 001, Specification of the TFCC Claims
▪︎ TFCC SD 002, Group Forest Management Certification – Requirements
▪︎ TFCC SD 003, TFCC Trademarks Rules – Requirements

TFCC Procedure document (PD)

▪︎ TFCC PD 001, Issuance of TFCC Logo use licenses
▪︎ TFCC PD 002, Issuance of PEFC Logo use licenses
▪︎ TFCC PD 003, Notification of Certification Bodies for Chain of Custody and Forest Management Certification in Thailand against the requirements of the Thailand Forest Certification System
▪︎ TFCC PD 004, Requirements for Certification Bodies operating Certification against TFCC Forest Management Standard (TIS 14061)
▪︎ TFCC PD 006, Standard Setting Procedure
▪︎ TFCC PD 007, The Investigation and Resolution of Public Complaints and Appeals Procedure
▪︎ TFCC PD 008, TFCC Documented Information Procedure

TFCC Other document (OD)

▪︎ TFCC R 001, Standard Setting Report
▪︎ TFCC R 002, Thailand Forest Certification System (TFCS) – Introduction

กระบวนการการทำมาตรฐาน (Standard Setting Process)
▪︎ กระบวนการกำหนดมาตรฐาน มอก.14061 และ มอก.2861

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม
ได้ที่ “เอกสารทางเทคนิค” 👈