สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทผู้ตรวจประเมิน (Certification Body) เสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน มอก.2861 โดยบริษัทผู้ตรวจประเมิน (CB) ที่สนใจสามารถติดต่อมายัง คุณรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้จัดการสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) โทร 0 2345 1276 หรืออีเมลล์ rungnapaw@off.fti.or.th ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น