บุคลากร

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ (Thailand Forest Certification Council : TFCC)

 

ลัดดาวัลย์ ราชุรัชต

Laddawan Rachuratchata

เลขานุการสำนักงานฯ
National Secretary

เบอร์ติดต่อ : 02-345-1242

อีเมล์ : laddawanr@fti.or.th

วิไลวรรณ กัลยะกูล

Wilaiwan Kalyakool

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
Officer

เบอร์ติดต่อ : 02-345-1242

อีเมล์ : wilaiwank@fti.or.th

กนกวรรณ ยอดทอง

Kanokwan Yordtong

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
Officer

เบอร์ติดต่อ : 02-345-1288

อีเมล์ : kanokwany@fti.or.th