ติดต่อเรา

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC)

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC)

ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

ที่อยู่: อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ) ชั้น 7 เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

Email: fti_iai@fti.or.th / โทร : 023451276

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น