คณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council : TFCC)

คณะกรรมการสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย วาระปี 2565 – 2567

ประธาน

วิถี สุพิทักษ์

รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ไพร สุดจิตร์

หัวหน้ากองส่งเสริมมาตรฐานสวนยาง

การยางแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ณรงค์ชัย ชลภาพ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กรรมการ

สรกิจ มั่นบุปผชาติ

บริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

กรรมการ

ปิง ซุน หวัง

กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น

กรรมการ

อัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

กรรมการ

พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ

ผูู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

กรรมการ

พฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

ผู้อำนวยการด้านบริหารจัดหาและซัพพลายเชน

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บุษบา แซ่ลิ้ม

รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรองระบบงาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

กรรมการ

ทรงกลด จารุสมบัติ

อาจารย์ประจำภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

นพรัตน์ คัคคุริวาระ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

มหาศาล ธีรวรุตม์

บริษัท สยาม ฟอเรสทรี จำกัด

กรรมการ

บุญหาญ อู่อุดมยิ่ง

บริษัท ยูเนี่ยน พัฒนกิจ จำกัด

กรรมการ

พฤกษ์ โสโน

กรมป่าไม้

กรรมการและเลขานุการ

ภัทรันดา แสงมหะหมัด

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

      ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

วิจารย์ สิมาฉายา

ผู้อำนวยการ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ที่ปรึกษา

พีระ เพชรพาณิชย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส อี พี เวิลด์ไวด์ จำกัด