คณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council : TFCC)

คณะกรรมการ

ประธาน

ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

กรรมการ

บุญสุธีย์ จีระวงศ์พานิช

กรรมการ

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท

กรรมการ

ศิริพร ช่างการ

 

กรรมการ

ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์

กรรมการ

ณรงค์ชัย ชลภาพ

กรรมการ

เอกชัย ลิมปิโชติพงษ์

กรรมการ

ปิง ซุน หวัง

กรรมการ

อัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์

กรรมการ

วิถี สุพิทักษ์

กรรมการ

สุนทร ยงค์วิบูลศิริ

กรรมการ

สรกิจ มั่นบุปผชาติ

กรรมการ

วรางคณา รัตนรัตน์

กรรมการ

เกียรติชาย ไมตรีวงษ์

กรรมการและเลขานุการ

ลัดดาวัลย์ ราชุรัชต

      ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

พิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกุล

ที่ปรึกษา

พีระ เพชรพาณิชย์

ที่ปรึกษา

มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

ที่ปรึกษา

พิชัย พินิตกาญจนพันธุ์

ที่ปรึกษา

พงศ์ธีระ พัฒนพีรเดช

ที่ปรึกษา

ประกอบ พิกุลการตเลิศ

ที่ปรึกษา

โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก

ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร