📣 📣สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1-2559)

เนื่องจากข้อกำหนดในการจัดทำมาตรฐานนั้น มาตรฐานต้องได้รับการทบทวน (systematic review) ทุก 5 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาด้านวิชาการ และการนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1-2559) [ดาวน์โหลดเอกสาร] นั้น ครบกำหนดที่ต้องทบทวนมาตรฐาน สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ เห็นควรให้มีการขอข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับมาตรฐานให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยต่อไป โดยเปิดรับฟังความเห็นตั้งเเต่วันที่ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2563

ทั้งนี้ ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ 2 ช่องทาง คือ

  • เสนอข้อคิดเห็นผ่านออนไลน์ [คลิกที่นี่]
  • แบบเสนอข้อคิดเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1-2559) [ดาวน์โหลด]

หมายเหตุ  

กรุณาส่งข้อคิดเห็นกลับมายัง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2345 1230 หรือ 1288
หรืออีเมล: sasinat@fti.or.th หรือ kanokwany@fti.or.th